© Powered by SiteSpirit

 

Algemene Voorwaarden Ruitersport.n;

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Ruitersport.nl


Artikel 1. Definities

1.1 ruitersport.nl is een online winkel in ruitersportproducten voor  paarden en ponys, waar via www.ruitersport.nl gekocht kan worden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de bovengenoemde website, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bovengenoemde website adressen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ruitersport.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op bovengenoemde website adressen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 Voor verzendingen van bestellingen binnen Nederland gelden TNT tariven. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Een overzicht van de verzendkosten binnen en buiten Europa treft u aan op de website van TNT post http://www.tntpost.nl/zakelijk/pakketten/ 4.3 Ruitersport.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is mogelijk door:
 
5.2 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

5.3 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Ruitersport.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
Artikel 6. Levering

6.1 Alle produkten die op voorraad zijn worden dezelfde dan nog verstuurd. Produkten die niet op voorraad zijn hebben een langere levertijd. Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk ter verzending aan te bieden met een maximum van 7 dagen, tenzij schriftelijk in overleg met de klant hiervan is afgeweken. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 7 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.2  Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Er zal in dat geval terugbetaling plaatsvinden.

6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ruitersport.nl verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Ruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden. Indien u uw bestelling vooruit betaald heeft, ontvangt u een tegoedbon. U heeft de mogelijkheid om via onze website direct of op een later tijdstip vervangende artikelen te bestellen en deze achteraf te betalen met de tegoedbon (welke u ontvangt na ontvangst van uw geruilde artikelen).

8.1 Artikelen, die u via genoemde websites heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: ·  Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangeboden. ·  De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.  De artikelen, die u wilt ruilen, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn. Met uitzondering van outlet of sale artikelen. Deze kunnen niet worden geretourneerd.  8.2 Ruitersport.nl accepteren uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 8.3 Uw ruiling zal na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande bestelling (gedeeltelijk) te voldoen óf u kunt de bon bij uw eerstvolgende bestelling.   In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.


Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan telefonisch  (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) of per mail naar klantenservice@ruitersport.nl

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8 is beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een product na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet.

De garantietermijn varieert van leverancier tot leverancier. Dit kan uiteenlopen en is afhankelijk van de verwachte levensduur van een product en de daarmee samenhangende kwaliteit. Bi een eventuele garantie wordt uitgegaan van "normaal" gebruik.       Op onze outlet produkten is geen sprake van garantie. Deze produkten vallen de in artikel 8.1 genoemde prijzen.    Kleding en paardendekens dienen te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het product of op de website. Indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen.

 In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht exact te worden gevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.   11.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ruitersport.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ruitersport.nl, dan wel tussen ruitersport.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ruitersport.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van ruitersport.nl.

Artikel 13. Overmacht

Ruitersport.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ruitersport.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: klantenservice@ruitersport.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.   14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: ·  Zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, ·  Zullen ruitersport.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ruitersport.nl