© Powered by SiteSpirit

 

Algemene Voorwaarden De Zadelmaker

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

De Zadelmaker.nl


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Zadelmaker, gevestigd te Arnhem.
1-2 De opdracht (directe levering) of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
2-2 Mondelinge aanbiedingen door De Zadelmaker of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst
3-1 Elke met De Zadelmaker aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende krediet-waardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Zadelmaker zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3-2 Eigenschappen van het aangebodene zoals maten, kleur, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Zadelmaker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Prijzen
4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend..

Artikel 5 Leveringstermijnen
5-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts dan fatale termijnen indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever De Zadelmaker schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor De Zadelmaker de goederen te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten. Onder deze beletselen worden uitdrukkelijk verstaan niet tijdige levering aan De Zadelmaker door diens leveranciers.
5-2 Bestelde en niet door de opdrachtgevergoederen na het verstrijken van de leveringstermijn afgenomen goederen staan voor rekening en risico van de opdrachtgever te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6 Annuleren/retourneren
6-1 Indien de opdrachtgever de opdracht binnen 10 dagen annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door De Zadelmaker reeds aangeschafte materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens De Zadelmaker gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
6-2 Opdrachtgever zal eveneens aan De Zadelmaker als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Zadelmaker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
6-3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt De Zadelmaker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

6.4.Mocht een artikel niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden. Indien u uw bestelling vooruit betaald heeft, ontvangt u een tegoedbon. U heeft de mogelijkheid om op een later tijdstip vervangende artikelen te bestellen en deze achteraf te betalen met de tegoedbon (welke u ontvangt na ontvangst van uw geruilde artikelen).

6.5 Artikelen kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits deze artikelen binnen uiterlijk 14 werkdagen na de aankoop op het afleveradres voor retour aangeboden. Met uitzondering van outlet of sale artikelen. Deze kunnen niet worden geretourneerd. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden. De artikelen, die u wilt ruilen, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres in Arnhem aan ons bezorgd of teruggezonden zijn.  

Artikel 7 Wijziging van de opdracht

7-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7-2 Wijzigingen aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oor de veranderingen overeengekomen levertijd door De zadelmaker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 8 Vervoer

8-1 De verzending geschiedt op de wijze als door De Zadelmaker aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Afspraken
9-1 Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van De Zadelmaker binden De Zadelmaker niet voor zover ze door De Zadelmaker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

10-1 Opdrachtgever machtigt De Zadelmaker om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door De Zadelmaker gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid            
11-1 De Zadelmaker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a)    Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven. b)    Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
11-2 De Zadelmaker is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor zover zijn verzekering dit dekt aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en)
11-3 De Zadelmaker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard  van de schuld.  

Artikel 12 Reclameren
12-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan De Zadelmaker terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
12-2 Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12-3 De Zadelmaker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12-4 Indien de reclame naar het oordeel van De Zadelmaker juist is zal De Zadelmaker het vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
12-5 Na levering dient de koper zelf na 4 maanden een zadelcontrole aan te vragen. De correctiekosten zijn gratis en zullen alleen voorrijkosten in rekening worden gebracht. Afwijkende afspraken zijn toegestaan indien dit schriftelijk overeengekomen met De Zadelmaker.
12-6 De Zadelmaker garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. De Zadelmaker sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, als er sprake is van een verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, alsmede veranderingen in schoftspieren en gewichtsschommelingen

Artikel 13 Overmacht

13-1  Ingeval De Zadelmaker niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is De Zadelmaker bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14-1 Zolang De Zadelmaker geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van De Zadelmaker.
14-2 De Zadelmaker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de  opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 14-4 Indien de koper zijn product niet kan betalen en er is sprake van wanbetaling dan mag De Zadelmaker het zadel aan een derde partij verkopen om als nog de geleden schaden te beperken.

Artikel 15 Garantie De Zadelmaker geeft 2 maanden garantie op reparatie en correctie werkzaamheden. Op zadels geldt een langere garantietermijn. Een jaar op stiksels. De garantie op de zadelboom is per leverancier verschillend. Dit kunt u per merk bij De Zadelmaker opvragen. Er is geen sprake van garantie indien u een andere zadelmaker inschakelt om het gecorrigeerde werk van De Zadelmaker aan te passen. Bij aankoop van een nieuw zadel is er alleen sprake van de (fabrieks)garantie indien u De Zadelmaker laat repareren en/of corrigeren. Indien u een andere zadelmaker inschakelt die verandering aanbrengt dan vervallen alle garanties omdat een derde partij het zadel heeft aangepast en wij alleen garantie verlenen op onze eigen werkzaamheden. Er is geen sprake van garantie als het paard in 8 weken sterk veranderd is in bespiering en gewicht. Artikel 16 Betaling
16-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota tenzij anders is overeengekomen.
16-2 De Zadelmaker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
16-3 De Zadelmaker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van extra werkzaamheden van De Zadelmaker, advocaat, procureur,  zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau op opdrachtgever te verhalen.
16-4 Verrekeningen met vorderingen op De Zadelmaker is niet toegestaan.

Artikel 17 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel
17-1 Indien De Zadelmaker ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door De Zadelmaker bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij De Zadelmaker.
17-2 De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door De Zadelmaker verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder 17-3 bepaalde.
17-3 De Zadelmaker in alle gevallen te allen tijde bevoegd is de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen. 17-4 Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.
17-5 Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan De Zadelmaker te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien De Zadelmaker bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door De Zadelmaker geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
17-6 Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
17-7 Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde De Zadelmaker daarvan terstond in kennis te stellen.
17-8 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
17-9 Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door De Zadelmaker tijdelijk ter beschikking gesteld.    

Artikel 18 Geschillen
18-1 Op alle overeenkomsten is met De Zadelmaker is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van De Zadelmaker is bevoegd van geschillen kennis te nemen.